Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů


Bezpečnost a ochrana osobních údajů zákazníků, návštěvníků našeho webu a obchodních partnerů je pro nás dlouhodobou prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb. Tyto zásady ochrany osobních údajů se uplatní na jakékoliv zpracování osobních údajů bez ohledu na formu nebo způsob, kterým jsou osobní údaje zpracovávány.


I. Totožnost a kontaktní údaje správce

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků identity této fyzické osoby.
 2. Správcem osobních údajů sdělených z Vaší strany je Společnost GASPARD, IČO: 69347271, se sídlem Milady Horákové 109/108, Praha 6—Bubeneč, PSČ 160 00, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 10052.
 3. V případě zájmu nás můžete kontaktovat písemností zaslanou na adresu sídla naší společnosti, nebo prostřednictvím e-mailu info(@)letniletna.cz.


II. Za jakým účelem a po jakou dobu zpracováváme vaše osobní údaje?

 1. Osobní údaje zákazníků a/nebo obchodních partnerů, získané zejména při navázání vzájemného kontaktu, v souvislosti s uzavřením smlouvy a plněním souvisejících smluvních povinností, při nákupu prostřednictvím webového rozhraní umístěného na našich internetových stránkách na adrese www.letniletna.cz (dále jen „web“), v souvislosti s registrací na webu, při vzájemné komunikaci nebo v souvislosti s přihlášením k odběru newsletteru, zpracováváme způsobem specifikovaným v ustanovení tohoto článku. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění konkrétního účelu zpracování v každém individuálním případě.
 2. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na následujícím právním základě:
  1. plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy (např. při vzniku patronství, nákupu vstupenek nebo registraci uživatele na webu - smlouvou se v takovém případě rozumí založení a vedení uživatelského účtu);
  2. plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů apod.);
  3. oprávněný zájem ve vztahu k ochraně a vymáhání našich práv nebo nároků, oprávněný zájem na optimalizaci naší webové prezentace pro co nejširší okruh zařízení, případně oprávněný zájem na zajištění publicity kulturních aktivit zajišťovaných správcem;
  4. Váš souhlas se zpracováním e-mailové adresy pro zasílání newsletteru, pokud jste se přihlásili k jeho odběru, aniž byste u nás dříve zakoupili vstupenku nebo se stali držiteli karty Circus Fans Card, nebo k uveřejnění Vašeho jména mezi patrony festivalu Letní Letná.
 3. Osobními údaji, které zpracováváme na právním základě specifikovaném v ustanovení odst. 2.1 tohoto článku za účelem poskytování nabízených služeb za účelem dodržování souladu s právními předpisy, jsou:
  1. Identifikační údaje (jméno, příjmení, číslo karty Circus Fans Card, je-li uživatel registrován ve věrnostním programu správce, nebo číslo členské karty Klubu patronů Letní Letné v případě člena klubu, IČO, DIČ, jedná-li se o právnickou osobu, pak jméno a příjmení kontaktní osoby);
  2. Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa; v případě právnické osoby e-mailová adresa a telefonní číslo kontaktní osoby);
  3. Platební údaje (číslo bankovního účtu);
  4. Údaje o poskytnutém plnění (údaje o platbách, fakturaci, předmětu plnění - číslo rezervace, číslo vstupenky, číslo transakce).
 4. Osobními údaji, které zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2.2 tohoto článku v zájmu plnění povinností, které jsou nám uloženy právními předpisy, jsou:
  1. Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO, DIČ, jedná-li se o právnickou osobu, pak jméno a příjmení kontaktní osoby);
  2. Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa; v případě právnické osoby může být osobním údajem e-mailová adresa a telefonní číslo kontaktní osoby);
  3. Platební údaje (číslo bankovního účtu, údaje o provedených platbách a případných vystavených daňových dokladech);
  4. Údaje o poskytnutém plnění (údaje o platbách, fakturaci, předmětu plnění).
 5. Vaše osobní údaje v rozsahu dle ustanovení odst. 3.1 až 3.4 tohoto článku můžeme rovněž zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu v souvislosti s ochranou našich práv a vymáháním případných nároků. Údaj o Vaší e-mailové adrese můžeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění publicity našich kulturních akcí (festivalu Letní Letná).
 6. Osobní údaje návštěvníků webu můžeme zpracovávat v rozsahu údajů o aktivitě na webu (údaj o druhu používaného zařízení, IP adrese, operačním systému, Vašem prohlížeči, způsobu a době prohlížení příslušných stránek) z titulu našeho oprávněného zájmu podle ustanovení odst. 2.3 tohoto článku. Informaci o použití cookies naleznete níže.
 7. Vaši e-mailovou adresu uchováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2.4 tohoto článku na základě Vašeho souhlasu. Pro tyto účely zpracováváme Vaši e-mailovou adresu po dobu nejvýše pěti (5) let nebo do odvolání Vašeho souhlasu; před uplynutím specifikované doby Vám zašleme e-mail umožňující udělení souhlasu na další období. Jste-li patronem Letní Letné a udělíte-li nám k tomu souhlas, uveřejníme Vaše jméno a příjmení v čestném seznamu patronů festivalu, a to vždy ve vztahu k příslušnému ročníku festivalu Letní Letná. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat e-mailem zaslaným na adresu info(@)letniletna.cz, případně využitím volby k odhlášení ze zasílání newsletteru, která je obsažena v každém zaslaném e-mailu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním.
 8. Vaše osobní údaje můžeme předat společnosti Perfect System, s.r.o., IČO: 26480981, provozovateli systému Colosseum, který užíváme pro správu a rezervaci vstupenek, uživatelských účtů na webu a Circus Fans Card. Vaši e- mailovou adresu můžeme předat společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 02762943, která pro nás zajišťuje e-mailing a rozesílání newsletteru. Zpracovatelem osobních údajů může být společnost Eventival s.r.o., IČO: 28991214, poskytující řešení pro správu dat a logistiku společenských událostí. V souvislosti s údržbou našeho webu a počítačového systému může mít k Vašim osobním údajům přístup poskytovatel hostingu a IT služeb. Vaše osobní údaje mohou být předány našemu poskytovateli účetních a daňových služeb. V souvislosti s vymáháním našich případných nároků mohou být osobní údaje dále předány poskytovateli právních služeb. Osobní údaje mohou být rovněž předány příslušným správním orgánům na základě zákona. Příjemci mají zajištěnu vysokou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou předány mezinárodní organizaci; případné předání do třetí země může být provedeno výhradně v souladu s GDPR.
 9. Osobní údaje získané prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu na webu (například údaje o Vašich objednávkách, které máte kdykoliv přehledně k dispozici k nahlédnutí ve svém uživatelském účtu), zpracováváme po dobu existence Vašeho uživatelského účtu pro zajištění plnění našich smluvních povinností a z titulu našeho oprávněného zájmu na ochraně a vymáhání našich případných nároků (jedná se o lhůtu stanovenou rozhodnutím správce). Váš uživatelský účet bude zrušen v případě neaktivity trvající déle než dva (2) roky. Váš uživatelský účet na webu můžeme rovněž na základě Vaší žádosti zaslané na náš kontaktní e-mail deaktivovat. Zrušením uživatelského účtu není dotčena oprávněnost zpracování osobních údajů založeného na jiném právním základě ani oprávněnost zpracování osobních údajů, které v souladu s těmito zásadami probíhalo před zrušením uživatelského účtu. V případě nákupu prostřednictvím našeho e-shopu bez registrace budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu dvou (2) let od provedení nákupu. Osobní údaje v ostatních případech (např. ve vztahu k našim smluvním partnerům) budou zpracovávány po dobu čtyř (4) let od ukončení smluvní spolupráce, případně - ve vztahu k registrovaným profesionálům - od ukončení příslušného ročníku Letní Letné, pro zajištění plnění našich smluvních povinností a z titulu oprávněného zájmu na ochraně a vymáhání našich případných nároků (jedná se o lhůtu stanovenou rozhodnutím správce), nestanoví-li obecně závazný právní předpis povinnost archivace po delší dobu. Osobní údaje návštěvníků webu podle ustanovení odst. 6 tohoto článku můžeme zpracovávat po dobu dvou (2) let. Daňové doklady s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu deseti (10) let. Archivační lhůty jsou specifikovány ve skartačním a archivačním řádu správce a vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů, případně z rozhodnutí správce, nejsou-li stanoveny právními předpisy. Při zpracování osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

III. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

 1. Za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech máte právo na přístup ke svým osobním údajům (tedy právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány). Uvedené informace Vám poskytujeme primárně prostřednictvím tohoto sdělení.
 2. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Zjistíte-li, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme,neodpovídají skutečnosti (např. zkomolenina jména, změna adresy pobytu), máte právo žádat, abychom příslušné osobní údaje opravili nebo doplnili.
 3. V určitých případech máte rovněž právo na výmaz, a to jestliže:
  1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
  2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly příslušné osobní údaje z naší strany zpracovávány;
  3. vznesete námitky proti zpracování svých osobních údajů v případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování z naší strany;
  4. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů, nebo
  5. musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.
 4. Máte právo na omezení zpracování, a to za předpokladu, že:
  1. popíráte přesnost svých osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
  2. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů a namísto výmazu požadujete omezení zpracování;
  3. došlo z Vaší strany ke vznesení námitky proti zpracování a v dalších případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 5. Máte dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na našem oprávněném zájmu, a právo na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s právními předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.
 6. Některé osobní údaje (Vaše identifikační a kontaktní údaje) od Vás potřebujeme ke splnění smlouvy. Samozřejmě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí potřebných osobních údajů nezbytných pro řádnou identifikaci smluvní strany, případně stanovení kontaktních osob, však není možné s námi navázat smluvní spolupráci, případně provést nákup prostřednictvím našeho e-shopu.

IV. Využití cookies a analytických služeb

 1. Abychom zajistili co nejlepší uživatelské prostředí webu a aby byla zajištěna jeho plná funkčnost, můžeme na webu užívat tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení. Více informací ohledně používaných cookies naleznete např. zde. Cookies jsou soubory, které umožňují webu uchovat informace týkající se prohlížení webu na Vašem zařízení (např. počet přístupů na stránku, údaj o prohlédnutých stránkách apod.).
 2. Některé soubory cookies jsou smazány bezprostředně po vypnutí Vašeho webového prohlížeče (dočasné soubory cookies), jiné soubory cookies zůstanou uloženy ve Vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě webu (trvalé soubory cookies).
 3. Seznam nejčastějších druhů souborů cookies, které mohou být použity na našem webu, je uveden níže. Jsou-li prostřednictvím užití souborů cookies získány osobní údaje, jsou zpracovávány způsobem specifikovaným v této
  informaci.
  1. Nezbytné cookies – potřebné ke správnému fungování webu a užívání nabízených funkcí. Bez nezbytných souborů cookies nemusí být některé či všechny funkce webu k dispozici (např. relační cookies, rozložení zátěže, ID uživatele, bezpečnostní cookies);
  2. Preferenční cookies – shromažďují informace o Vašich volbách a preferencích a umožňují nám zapamatovat si jazyk či jiné lokální nastavení a podle toho přizpůsobit web (např. jazyk, místo, referenční
   stránky, poslední návštěva a činnost, historie stránek);
  3. Sledovací cookies pro sociální sítě – používají se pro účely analýzy dat k tržním průzkumům;
  4. Analytické cookies – shromažďují informace o způsobu využívání webu uživatelem, a umožňují nám zlepšovat jejich fungování (například nejčastěji navštěvované záložky, případné problémy uživatelů při
   práci s webem apod.), umožňují poznat obecné vzorce užívání webu, nikoliv způsob, jakým jej užívá konkrétní osoba;
  5. Marketingové cookies – získávají informace o tom, kolik uživatelů vidělo určitou reklamu nebo kolik jich reklamu zhlédlo opakovaně apod.
 4. V zápatí domovské stránky webu můžete kdykoliv provést nastavení cookies tak, aby odpovídalo Vašim preferencím.

Společnost GASPARD